Sprint 24, lagt ut i testmiljø 06.04.2018

Sprint 24 var fokusert på å ferdigstille Rammesøknad for produksjon. Dette involverte mange oppdateringer på utformingene som ligger til grunn for PDF generering av skjema. Vi implementerte også valideringsregler for skjemaet og enhetstester i vår kode for å kvalitetssikre systemet.

Underskjemaet for vedlegg ble utviklet og vi jobbet med validering av data via API og vi har lagt opp infrastruktur for at samme validering som gjøres i arbeidsflytfunksjonen også blir kjørt fra Altinn slik at validering er identisk gjennom hele systemet.

 

Rammesøknad

 • FBYGG-921 - RammesøknadV2 - Skjul bolker når "Ikke relevant" er krysset av

 • FBYGG-920 - RammesøknadV2 - Legg inn to varianter av "annet" i kodelisten beregningsregelGradAvUtnytting, med og uten %. Og oppdater regel i infopathskjema.

 • FBYGG-919 - RammesøknadV2 - Arealdisponering: Høyrejuster tallene og legg dem nærmere %/m2

 • FBYGG-918 - RammesøknadV2 - Legge inn overskrift og ledetekst på dispensasjon

 • FBYGG-939 - RammesøknadV2 - Oppdater skjemabolker Art og Bruk, tiltakshaver, etc per feedback fra DiBK

 • FBYGG-889 - RammesøknadV2 - "Søkes det om unntak fra TEK for eksisterende byggverk etter pbl § 31-2?»

 • FBYGG-888 - RammesøknadV2 - Oppdater bolk Eiendom/Byggested

 • FBYGG-866 - RammesøknadV2 - Rammebetingelser.KravTilByggegrunn må inneholde data

 • FBYGG-861 - RammesøknadV2 - Datamodellendring: Vannforsyning og avløpstilknytning skal kun ha mulighet for 1 tilknytning

 • FBYGG-855 - RammesøknadV2 - Oppgave fra skjema gjennomgang: Gjøre ansvarlig søker og tiltakshaver bolker lik gjennomføringsplan

 • FBYGG-836 - RammesøknadV2 - Mangler vedleggstype for kvittering nabovarsel

 • FBYGG-833 - RammesøknadV2 - Gjøre seksjoner om Kulturminnemyndigheten, forhåndskonferanse, arbeidstilsynet dynamiske

 • FBYGG-828 - RammesøknadV2 - Oppdatere regler for kodeverdier for beregningsregelGradAvUtnytting

 • FBYGG-826 - RammesøknadV2 - Oppdatering av skjema, ta bort understreking på alle underoverskriftene

 • FBYGG-824 - RammesøknadV2 - Oppdater bolk for "Plassering av tiltaket" i skjema

 • FBYGG-823 - RammesøknadV2 - Oppdater bolk for Avløp i skjema

 • FBYGG-822 - RammesøknadV2 - Oppdater bolk for løfteinnretninger i skjema, ta bort avkryssing.

 • FBYGG-924 - RammesøknadV2 - Legge inn vedleggskategori Rekvisisjon av oppmålingsforretning

 • FBYGG-809 - RammesøknadV2 - Oppdater bolk Adkomst i skjema

 • FBYGG-808 - RammesøknadV2 - Oppdatere Arbeidsflytfunksjon med TEK10/17 felt

 • FBYGG-807 - RammesøknadV2 - Oppdatere skjema med TEK10/17 felt, diskuterer med DiBK om felt plassering

 • FBYGG-806 - RammesøknadV2 - Utbedre bolk for Varsling

 • FBYGG-805 - RammesøknadV2 - Utbedre Vannforsyning bolk i skjema, dynamisk og intuitivt

 • FBYGG-803 - RammesøknadV2 - Legge til "anleggstype" i skjema

 • FBYGG-790 - RammesøknadV2 - Debug scenario fra Randi

 • FBYGG-917 - Avfallsplan fjernes som underskjema til rammesøknad

 • FBYGG-916 - Erklæring ansvarsrett som underskjema til rammesøknad i TUL

 

Valideringer av Rammesøknad

 • FBYGG-914 - RammesøknadV2 - Gjøre om tegningskrav 18, 19 og 20 til varsler

 • FBYGG-850 - RammesøknadV2 - validering - 4397.2.45 Gjennomføringsplan eller Søknad om ansvarsrett for selvbygger skal følge med søknaden

 • FBYGG-815 - RammesøknadV2 - valideringsfeil <beroererTidligere1850>

 • FBYGG-753 - RammesøknadV2 - valideringer av skjema avhengig av liste av valgte tiltakstyper og andre betingelser

 • FBYGG-851 - RammesøknadV2 - 4397.2.43 Når nabovarsling kreves for tiltaket skal vedlegg Kvittering for nabovarsel legges ved.

 • FBYGG-926 - Validering - Oppdatere Informasjon om arealdisponering og gjeldende plan

 • FBYGG-925 - Validering - Utregning utnyttelsesgrad: oppdatere med avrunding og 2 desimaler

 • FBYGG-943 - 4397.2.53 - Når byggesaksBIM er vedlegg må underskjema vedleggsopplysninger fylles ut for å kunne verifisere at det er en godkjent byggesaksBIM.

 • FBYGG-942 - 4397.2.52 - Når beregningsregel for grad av utnytting er Annet anbefales det å legge ved vedlegg Underlag for beregning av utnytting (UnderlagUtnytting)

 • FBYGG-941 - 4397.2.51 - Når det søkes om unntak fra TEK anbefales det å legge ved vedlegget Redegjørelse for unntak fra TEK (RedegjoerelseUnntakTEK)

 • FBYGG-940 - 4397.2.50 - For valgte tiltakstyper anbefales underskjema matrikkelopplysninger utfylt

 • FBYGG-923 - 4397.2.10 - Det er valgt at det skal søkes om dispensasjon, men det mangler informasjon om dispensasjonen med beskrivelse.

 • FBYGG-865 - Valideringsregel - 4397.2.44 Når tiltaksformål er registrert som Annet må beskrivelse av planlagt formål fylles ut

 • FBYGG-912 - AdkomstValidering() må sjekke om vegtype er null

 • FBYGG-867 - Valideringsregler for arealdisponering

 • FBYGG-856 - 4397.2.15 Vedlegg Nabomerknader mangler da det foreligger merknader fra nabovarsling - feiler i arbeidsflyt selv om vedlegg er riktig med

 

Gjennomføringsplan

 • FBYGG-938 - GjennomføringsplanV4 - Oppdater skjema utforming per siste DiBK mal

 • FBYGG-816 - GjennomføringsplanV4 - fikse feil i valideringstjenesten

 • FBYGG-778 - GjennomføringsplanV4 - Ny validering for å kreve saksnummer når den er hovedskjema

 

Matrikkelopplysninger

 • FBYGG-957 - Matrikkelregistrering - oppdatere testmotor til å bruke siste datamodell

 • FBYGG-955 - Matrikkelregistrering - oppdatere infopath skjema med ny datamodell og siste skjemamal/untseenede fra DiBK

 • FBYGG-863 - Matrikkelopplysninger datamodell - flytte avløp, energiforsyning og vannforsyning til bygning

 • FBYGG-853 - Utbedret mismatch i xsd for matrikkelopplysninger mellom arbeidsflyt tjeneste og InfoPath

 

Gjenpart Nabovarsel

 • FBYGG-956 - GjenpartNabovarselV2 - legge inn i testmotor med eksempeldata

 • FBYGG-950 - GjenpartNabovarselV2 - sette opp valideringsmotor for skjemaet

 • FBYGG-952 - GjenpartNabovarselV2 - legge inn enhetstester for skjema i arbeidsflyt valideringsmotor

 • FBYGG-862 - GjenpartNabovarselV2 - oppdater datamodell med flere valgfrie elementer pga InfoPath begrensninger

 • FBYGG-811 - GjenpartNabovarselV2 - utbedret feil for å kunne legge dette som underskjema til rammesøknad

 • FBYGG-847 - GjenpartNabovarselV2 - utbedret feil i valideringsmotor som dukket opp etter prevalidering

 

Vedlegg

 • FBYGG-927 - Vedleggsopplysninger - legge inn ja/nei felt vedleggFulgtNabovarsel

 • FBYGG-762 - Opprette underskjema for vedlegg i TUL

 • FBYGG-764 - Sett opp valideringsregler for vedlegg i arbeidsflyt valideringsmotor

 

Erklæring om Ansvarsrett

 • FBYGG-858 - Utbedret Erklæring om ansvarsrett feil der feilsituasjon ikke blir rapportert i status (api)

 • Altinn

 • FBYGG-869 - Mapper for validering av hele datamodell, teste brannmur åpning fra Altinn

 • FBYGG-729 - Implementere ny web service for for nedlasting av separate PDFer for underskjema (utbedring i Altinn 18.1)

 • FBYGG-751 - Utbedring i prod -- bruker blir sendt til aktørvalg på nytt ved klikking på skjemalink i melding om Ansvarsrett

 • FBYGG-801 - Mapper for validering av hele datamodell: utbedre, oppdatere og teste mapperkode

 • FBYGG-854 - Mapper funksjoner: merge kode for kodeliste og valideringsmapper, test, bygg og bestill installering hos Altinn

 

Annet

 • FBYGG-668 - Spesifikasjon testscenario for skifte av sluk; tilrettelegging for enkel 1trinn søknad og automatisk behandling.

 • FBYGG-813 - Forbedring av web validering rapport

 • FBYGG-802 - Dokumentasjon for Matrikkelopplysninger

 • FBYGG-800 - Dokumentasjon for ByggaksaksBIM API

 • FBYGG-804 - Kodelister -- Bygningstype, legg til "622 Spesialbygning"

 • FBYGG-860 - Prodsetting - Oppdatere Arbeidsflyt funksjon i PROD til Sprint23 versjon

 

Testmotor

 • FBYGG-864 - Testmotor - nabovarsel - eksempeldata for DiBK testsenarier

 • FBYGG-799 - Testmotor - lage valideringsfunksjon som bruker validerings API mot arbeidsflyt valideringsmotor

 • FBYGG-810 - Testmotor - utbedre så man kan laste opp eksempeldata for underskjema

 

BIM

 • FBYGG-767 - Forbedre uttrekk av BIM til skjema matrikkelopplysninger - Mapping mellom BIM-valideringskrav og matrikkelopplysninger skjema

 • FBYGG-812 - Dokumentasjon for byggesaksBIM

 

Bugs

 • FBYGG-757 - Feil i testmiljø arbeidsflyt på distribusjon nabovarsel - blir stående i kø - feilen er Value cannot be null. Parameter name: input som bør tas av valideringsreglene om det mangler noe

 • FBYGG-743 - Feil i test på notifikasjon av svar på nabovarsel til ansvarlig søker

 • FBYGG-717 - søknad om personlig ansvarsrett feiler

 • FBYGG-922 - ERROR: Ugyldig kodeverdi i henhold til kodeliste for anleggstype, iht. 4397.1.2;

 • FBYGG-794 - Vedlegg i svarinn får ikke riktig dokumenttype

 • FBYGG-820 - Problem med kontroll av bruksenhet

 • FBYGG-936 - eiendom.eiendomsidentifikasjon må sjekke om er null

 • FBYGG-911 - AvloepValidering - tilknytningstype null verdier

 • FBYGG-868 - feil med link: informasjon om sjekkpunkt 18.17

 • FBYGG-817 - Ett trinn v2 - feiler på valideringstjeneste