Sprint 25, lagt ut i testmiljø 02.05.2018

Sprint 25 var fokusert på å gjøre få “Søknad om tillatelse i ett trinn” klar til produksjon. Det ble også jobbet med versjon 3 av Nabovarsel. Dette blir ferdigstilt i Sprint 26.

 

Nabovarsel (tjeneste versjon 3)

Den nyeste versjonen av Nabovarsel bruker de følgende tjenestene:

Tjeneste

Altinn service kode/versjon

Datamodell id/versjon

Tjeneste

Altinn service kode/versjon

Datamodell id/versjon

Distribusjonstjeneste for nabovarsel

4655/3

5791/42760

Svar på nabovarsel

4699/2

5703/42543

Gjenpart nabovarsel

4816/2

5826/42895

Oppgaver utført i sprinten:

 • FBYGG-781 - Nabovarsel - sortering av vedlegg per vedleggsgruppe

 • FBYGG-788 - fjerne/flytte XML-fil som ansvarlig søker mottar i svar på nabovarsel + alfabetisk sortering av vedlegg

 • FBYGG-792 - Distribusjon nabovarsel - Når vedlegg skal vises til nabo så bør de hente navn fra vedleggsgruppe og type vedlegg

 • FBYGG-831 - Distribusjon nabovarsel v3 - implementere logikk for avsender/mottaker

 • FBYGG-848 - Svar på Nabovarsel - oppdatere med utskriftsversjon og ny layout

 • FBYGG-913 - Distribusjon av nabovarsel - oppdatere utskriftsversjon til ny layout, fjerne naboliste i utskriftsvisning

 • FBYGG-937 - Spesifiserer og oppdatere meldingen om nabovarsel i altinn

 • FBYGG-970 - NabovarselV3 - refereransefelt per nabovarsel for søknadssystem -- legg til i datamodell

 • FBYGG-971 - NabovarselV3 - refereransefelt per nabovarsel for søknadssystem -- oppdater testmotor

 • FBYGG-972 - NabovarselV3 - refereransefelt per nabovarsel for søknadssystem -- oppdater felt håndtering i arbeidsflyt

 • FBYGG-973 - NabovarselV3 - refereransefelt per nabovarsel for søknadssystem -- oppdater API status data slik at referanse blir vist

 • FBYGG-979 - Distribusjon nabovarsel v2 - ta vekk tester på dispensasjonstype da disse ikke er med

 • FBYGG-981 - Distribusjon av nabovarsel v3 oppdaterer datamodell endringer

 • FBYGG-1022 - Svar på nabovarsel - Oppdatere datamodell med kommunenavn.

 • FBYGG-1026 - Distribusjon av nabovarsel - navn på utgave i Altinn må endres

 • FBYGG-1031 - NabovarselV3 partstype kan være null i NaboeierErRiktigUtfylt()

 • FBYGG-1033 - NabovarselV3 datamodell endring på følgebrev og beskrivPlanlagtFormaal

 • FBYGG-1035 - NabovarselV3 oppdater arbeidsflyt og valideringer per ny datamodell

 • FBYGG-1044 - NaboeierErRiktigUtfylt() sjekkes nullverdier for eiendomsidentifikasjon

 • FBYGG-1045 - NaboeierErRiktigUtfylt() sjekk nullverdi for "foedselsnummer"

 • FBYGG-1047 - NabovarselV3 - oppdater datamodell og skjema med innhenting og lagring av innsender org nummer

 

EttTrinn søknad

Tjeneste

Altinn service kode/versjon

Datamodell id/versjon

Tjeneste

Altinn service kode/versjon

Datamodell id/versjon

Søknad om tillatelse i ett trinn

4528/2

5694/42434

 • FBYGG-849 - Søknad om tillatelse i ett trinn - oppdatere utskriftsversjon

 • FBYGG-968 - Søknad om tillatelse i ett trinn - oppdatere datamodell

 • FBYGG-969 - Søknad om tillatelse i ett trinn - testmotor oppdatering

 • FBYGG-958 - Søknad om tillatelse i ett trinn - valideringsregler spesifikasjon

 • FBYGG-959 - Søknad om tillatelse i ett trinn v2 - implementere enhetstester

 

Rammesøknad

Tjeneste

Altinn service kode/versjon

Datamodell id/versjon

Tjeneste

Altinn service kode/versjon

Datamodell id/versjon

Søknad om rammetillatelse

4397/2

5693/42425

 • FBYGG-964 - RammesøknadV2 -- Tiltakstyper vises ikke i skjema

 • FBYGG-951 - RammetillatelseFormV2Validator MinstEtTiltak() verdien i "tiltakstype.kodeverdi" kan være null eller tom

 • FBYGG-982 - Rammesøknad - justering kodeliste vegtype og evt vise beskrivelse i skjema og ikke kode, Feil overskrift på overvann

 • FBYGG-1017 - Rammesøknad - enhetstest for å fange opp avdekkede valideringsfeil

 

Vedlegg

“Følgebrev (Folgebrev)” er lagt inn som et frivillig vedlegg til ett-trinns og rammesøknad

 • FBYGG-1036 - Vedlegg F-Folgebrev legges inn for ett og ramme søknad

 

Matrikkelopplysninger

 • FBYGG-1027 - Endringer for matrikkelopplysninger

 • FBYGG-1030 - Matrikkelopplysninger - harmonisering av datamodell med matrikkelen

 • FBYGG-1034 - Matrikkelopplysninger - implementere enhetstester for alle valideringsregler

 

Erklæring om Ansvarsrett

 • FBYGG-821 - Erklæring om ansvarsrett - Blafring i skjema fremdeles problem

 • FBYGG-954 - Erklæring om ansvarsrett (direkte oppretting) - Oppdatere utseende til ny DiBK standard

 • FBYGG-985 - Erklæring om ansvarsrett - implementere enhetstester for validering

 • FBYGG-1019 - Erklæring om ansvarsrett - Blafring i skjema, runde 3

 

Gjennomføringsplan

 • FBYGG-965 - GjennomføringsplanV4 - Gjøre tomme funksjonsområder sjult i skjema

 • FBYGG-984 - GjennomføringsplanV4 - Dynamisk visning av Planlagt samsvarserklæring/kontrollerklæring

 

Valideringer

 • FBYGG-852 - Vedleggsopplysninger - Valideringsregel 5058.1.4 - Hvis ByggesaksBIM er lagt ved bør valideringsid være med.

 • FBYGG-953 - Vedleggsopplysninger - valideringsregel 5058.1.5 - Når vedleggstype er tegninger bør tegningsnr og tegningsdato fylles ut.

 • FBYGG-944 - 4397.2.49 - Utregningen av utnyttelsesgrad - må forbedres med å sjekke for negative verdier så en ikke får devision by zero feil

 

Dokumentasjon og Testprosedyrer

 • FBYGG-1023 - Dokumentasjon - lag informasjonsside om hvordan man bruker REST API for å lese "correspondence" fra meldingsboks i Altinn

 • FBYGG-1049 - Dokumentasjon - legg inn info om vedleggsskjemaet

 • FBYGG-797 - Testprosedyre for ebyggesaksBIM

 • FBYGG-814 - Testprosedyre for matrikkelopplysninger

 

Bugs og annet

 • FBYGG-834 - Altinn - testbrukere har endret navn etter regnearket som ble tildelt

 • FBYGG-962 - Noen bygningstyper mangler ex 521 i kodeliste

 • FBYGG-967 - An unhandled exception has occurred. - Execution Timeout Expired - Request path: /hangfire/jobs/failed/delete

 • FBYGG-980 - hangfire deadlock - problem før 1.6.2

 • FBYGG-1020 - Sjekkes nullverdier på foretak i AnsvarligForetakGyldigOrganisasjonsNr()

 • FBYGG-1037 - AnsvarligSoekerValidering() Sjekkes nullverdier

 • FBYGG-1039 - TiltakshaverHarLovligKodeverdi() sjekk nullverdi på "partstype.kodeverdi"

 • FBYGG-1040 - TiltakshaverHarLovligKodeverdi() må sjekkes nullverdi

 • FBYGG-1043 - ValideringEiendomByggested() sjekkes nullverdi for "eiendomsidentifikasjon"

 • FBYGG-1046 - Sjekk nullverdi for "formSetElemets" i atrikkelopplysningerFormV1Validator().BygningValidering