Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kommunen kan motta byggesøknader fra fellestjenester bygg enten i FIKS mottaksservice eller i Altinn meldingsboks. Hvis søknadene ikke blir lest i FIKS mottaksservice så sendes de videre til Altinn meldingsboks. Hvordan sette opp rettigheter til altinn meldingsboks for andre i kommunen - https://www.altinn.no/no/Portalhjelp/For-kommunefylkeskommune/1Hvem-har-tilgang-til-Altinn-og-kan-gi-rettigheter-videre/Se Fellestjenester BYGG gjennom eByggesak, KS SvarInn eller Altinn meldingsboks. 

Se denne samlesiden på dibk.no for informasjon om digitale byggesøknader i kommunen.

Se også veileder for utvikling av mottakssystem for byggesøknader for mer teknisk informasjon om dette.om mottak.


Om mottak i Altinn

Byggesøknader sendes til Altinn dersom kommunen ikke har SvarInn eller eByggesak. Etter 1. januar 2020, er det kun tre kommuner som ikke har SvarInn. Det er Lund, Steigen og Gamvik.

Avtalen med KS om bruk av SvarUt inkluderer også bruk av SvarInn. For alle kommuner som har SvarUt, er det derfor kun en liten opsjon for å få SvarInn. Da vil de motta byggesøknadene rett inn i sak-/arkivsystemet. Kommuner som ikke har SvarInn, kan henvises til KS brukerstøtte for hjelp med oppsettet.

Nabovarsler sendes til kommunens meldingsboks i Altinn uansett om kommunen har SvarInn eller ikke. Dette jobber vi med å løse.


Oppsett av mottak av byggesøknader

Kommunen kan justere i oppsett for fellestjenester bygg Fellestjenester BYGG hvordan en ønsker å motta søknader.

...