Distribusjonstjenester Ansvarsrett

Informasjon om datamodellen for tjenesten finnes her: Distribusjonstjeneste for erklæring om ansvarsrett

Distribusjon av Erklæring om Ansvarsrett

Skjema Erklæring om Ansvarsrett kan distribueres til de Ansvarlige Foretak ved å bruke en FtB Distribusjonstjeneste:

Prosess

 

 1. Ansvarlig søker/søknadssystemet sender inn en liste av de Ansvarlige Foretak som skal signere for ansvarsrett. Listen inneholder adresseinformasjon og beskrivelse av ansvarsområdet for foretakene som skal signere for ansvarsrett. Videre er det gitt addresse infomrsjon for prosjektet hvor jobben skal utføres og informasjon om avsender (Ansvarlig Søker).
  Vi har lagt opp til at bare nye signeringer blir lagt i listen, underforstått at søknadssystemet passer på en hovedliste av ansvarlige foretak og deres statuser.  Listen sendes inn med en Altinn innsendingstjeneste over REST API. Vi bruker tilnærmet samme datamodell som gjennomføringsplan. Tjenesteinformasjon og XSD kan hentes her:
  https://fellesbygg.dibk.no/Metadata?ServiceCode=4762&ServiceEdition=1
 2. Arbeidsflyt-tjenesten laster ned listen fra Altinn, tar for seg hvert foretak og setter opp ett Erklæring om Ansvarsrett skjema for hver ansvarsområde i listen. Dette skjer over en skjemaopprettingsfunksjon (prefill) i Altinn. Datamodellen for disse skjemaene som blir generert finnes her:
  https://fellesbygg.dibk.no/Metadata?ServiceCode=4419&ServiceEdition=1. Dette er formatet på dataene som blir returnert til Ansvarlig Søker.
 3. Ansvarlig foretak får nå ansvarsrett skjemaet i sin Altinn meldingsboks (på samme måte som selvangivelsen) og kan velge å signere skjemaet direkte i Altinn eller det kan hentes ned over Altinn REST API for behandling og signering i et sluttbrukersystem som er integrert i Fellestjenester Bygg .
 4. Etter at skjemaet er signert, kommer det tilbake til Arbeidsflytfunksjonen. Her laster vi ned data XMLen og en PDF versjon av skjemaet og sender dette tilbake til Ansvarlig søker gjennom en Meldingstjeneste. Disse kan så lastes ned fra Altinn.Søknadssystem steg

StegBeskrivelseAPIDatamodellInformasjon
1Innsending av Distribusjonstjenestehttps://www.altinn.no/api/Help/Api/POST-who-Messages_language_complete_sign (complete=true)https://fellesbygg.dibk.no/Metadata?ServiceCode=4762&ServiceEdition=1
2Hent status via Status APIhttps://admbygg.dibk.no/api/status/{Arkiv Referanse}
Detaljert beskrivelse i bolk under.

- Før innseding

Status API:
"Finner ingen forsendelse med denne Altinn arkivreferanse"

- Når ansvarsrett skjemaer er distribuert til ansvarlige foretak.
Status API rapporterer "submittedPrefilled"Status API:
"Distribusjoner": [
{
"Distribusjonstype": "Erklæring om ansvarsrett",
"Status": "submittedPrefilled",
"ReferanseIdSendt": "8190566",
}]

- Når ansvarsrett skjemaet er signert av ansvarlig foretak.
Status API rapporterer "signed". Dette er vanligvis en kortvarig status siden tjenesten vil videresende skjemaet til Ansvarlig Søker umiddelbart.


Status API:
"Distribusjoner": [
{
"Distribusjonstype": "Erklæring om ansvarsrett",
"Status": "signed",
"ReferanseIdSignert": "AR3302601",
"Signert": "2017-06-13T14:26:10.64",
}]

- Når ansvarsrett skjemaet er videresendt tilbake til Ansvarlig Søker viser Status API "recieptSent" for den aktuelle ansvarsretten.

Denne statusen gir anledning til at søknadssystemet kan gå inn å laste ned signert PDF og data XML av ansvarsrett skjemaet fra Ansvarlig Søkers meldingsboks i Altinn.

Status felt "ReferanseIdKvittering" kan brukes til å finne melding over REST API ved at bokstaven "b" blir lagt til foran tallet: "ReferanseIdKvittering": "4476193" blir til b4476193

Bokstaven har mening b = arkivert (skjema under utfylling har referansen a = aktivt)Status API:
"Distribusjoner": [
{
"Distribusjonstype": "Erklæring om ansvarsrett",
"ReferanseSluttbrukersystem": "c6e8b5db-a2c9-4174-befb-c0a594204565",
"Status": "recieptSent",
"ReferanseIdKvittering": "4476193",
"SendtKvittering": "2017-06-13T14:27:23.027"
}
3Hente den enkelte signerte Erklæring om Ansvarsrett skjema fra Ansvarlig Søkers meldingsboks.https://www.altinn.no/api/Help/Api/GET-who-Messages-messageId_language
hvor {messageId} er b{ReferanseIdKvittering}
"language=1044"

Erklæring om Ansvarsrett datamodell:

https://fellesbygg.dibk.no/Metadata?ServiceCode=4419&ServiceEdition=1
Status API for Distribusjonstjeneste for Erklæring om Ansvarsrett

Ved innsending av en distribusjonstjeneste, er det normalt 3 prosesssteg:

 1. Ansvarsrsrett er pre-utfylt og sendt til Ansvarlig Foretak (submittedPrefilled)

 2. Ansvarlig foretak har signert Anvarsrett (signed)

 3. Kvitteringmelding er sendt tilbake til Ansvarliog Søker (recieptSent)Status API meldinger for distribusjonsflyt

Innsendelsen med Arkiv Referanse AR3302588 brukes som eksempel på API meldinger. Dette er en distribusjon med en ansvarsrett.

Status hentes fra https://admbygg.dibk.no/api/status/AR3302588


Før skjemaet er behandlet gis denne beskjeden:


Når dataene er behandlet og i dette tilfellet en Erklæring om Ansvarsrett er sendt ut til Ansvarlig søker blir denne meldingen tilgjengelig på APIet.


Etter Ansvarlig Foretak har signert skjemaet gir APIet denne oppdateringen:


Når det utfylte skjemaet er sendt tilbake til Ansvarlig Søker gis denne oppdateringen:


Skulle det oppstå en feil i behandlingen av en av skjemadistribusjonene, blir status satt som følger.

Blir "error" rapportert i APIet har det oppstått en ikke-gjenopprettbar feil og distribusjonene må sendes om igjen.


Ansvarsrettliste (Datamodell for distribusjonstjenesten)

Distribusjonstjenesten for ansvarsrett er basert på en Altinn innsendingstjeneste med en XSD definert XML med foretak og ansvarsområde data.

Datamodellen og andre metadata om tjenesten kan lastes ned her:

https://fellesbygg.dibk.no/Metadata?ServiceCode=4762&ServiceEdition=1


Hovedelementer i datamodellen:


Beskrivelse av datamodellen:

HovedelementNodeBeskrivelseUnderfelterObjekt
Distribusjon AnsvarsrettEiendomByggested

Adressen til byggeprosjektet. Liste siden et byggeprosjekt kan omhandle flere adresser


 • Kommunenummer
 • Gårdsnummer
 • Bruksnummer
 • Festenummer
 • Seksjonsnummer
 • Adresse
 • Bygningsnummer
 • Bolignummer


GjennomfoeringsPlan (data om ansvarsretter)Liste over foretak med ansvarsretter som skal signeres for
 • Fagomraade
 • Funksjon [kodeliste]
 • BeskrivelseAvAnsvarsomraade
 • Tiltaksklasse [kodeliste]
 • Foretak
  • Partstype [kodeliste]
  • Kontaktperson
  • Organisasjonsnummer
  • Navn
  • Adresse
  • Telefon/mobilnummer/epost
  • HarSentralGodkjenning
 • SamsvarKontrollPlanlagtVed ...
  • Rammetillatelse
  • Igangsettingstillatelse
  • MidlertidigBrukstillatelse
  • Ferdigattest
 • VaarReferanse
 • Varsling
 • FristDato


Det Altinn genererte Erklæring om Ansvarsrett skjemaet vill be sendt til organisasjonsnummeret i Foretak objektet.

Feltet "fristDato" blir oppgitt i Altinn som datoen man ønsker svar innen. Skjemaet er fremdeles tilgjengelig for utfylling etter denne datoen.


Data for "harSentralGodkjenning" kan settes til "usann" i distribusjonstjenesten. Ansvarlig foretak har anledning til å oppdatere dette før innsendelsen.


AnsvarligSoekerMottaker av signert skjema
 • Partstype [kodeliste]
 • Organisasjonsnummer
 • Kontaktperson
 • Navn
 • Adresse
 • Telefon/mobilnummer/epost


Erklæring om Ansvarsrett skjemaer behandlet i Altinn blir sendt til Altinn meldingsboksen til Ansvarlig Søker. Det er nødvendig å angi Ansvarlig Søkers organisasjonsnummer som er grunnlaget for behandling i Altinn.Kodelister brukt:


Det genererte Erklæring om Ansvarsrett skjemaet blir fylt ut som følger basert på dataene i distribusjonstjenesten:


Valgfrie felt

Det er lagt opp til at søknadsystem kan bruke visse valgfrie felt for bruk i søknadsystemet.

Ønskes det at selve distribusjonsinnsendelsen merkes med en egendefinert ID, kan feltet "hovedinnsendingsnummer" brukes:


dibk:DistribusjonAnsvarsrett/dibk:hovedinnsendingsnummer


Den enkelte ansvarsrett kan også merkes med en selv definert ID "vaarReferanse":

dibk:DistribusjonAnsvarsrett/dibk:gjennomfoeringsplan/dibk:gjenn/dibk:vaarReferanse


Det er også mulig å sette opp at Ansvarlig Foretak mottar en e-post varsling når et nytt Erklæring om Ansvarsrett skjema har blitt sendt til Altinn meldingsboks. Da må

 • Felte "varsling" settes til sann (dibk:DistribusjonAnsvarsrett/dibk:gjennomfoeringsplan/dibk:gjenn/dibk:varsling)
 • En e-post addresse må være oppgitt i foretak objektet (dibk:DistribusjonAnsvarsrett/dibk:gjennomfoeringsplan/dibk:gjenn/dibk:foretak/dibk:epost) 

 


Altinn Eksempel

Distribusjonstjeneste sendt inn til Altinn:


Ansvarsrett signert


Ansvarlig søker får melding om signatur