BIM i byggesak

Direktoratet for byggkvalitet har utarbeidet krav til digitale bygningsinformasjonsmodeller (BIM) som kan brukes som en del av dokumentasjonen i søknaden.

Her er det lagt opp til at bygningsmodellen kun skal inneholde informasjon som benyttes i byggesaksbehandlingen. Kravene til leveranse av byggesaksBIM er definert i en Exchange requirement (ER) som kan hentes ned fra valideringstjenesten til byggesaksBIM - (foreløpig fra testmiljø)  https://test-bimvalbygg.dibk.no/. Selve filformatet skal være IFC4, IFC er en internasjonal buildingSmart standard for filformat på åpen og nøytral form. https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc/

IFC ble godkjent som lovlig arkivformat i Norsk arkivstandard(NOARK) fra 1.1.2018 - https://lovdata.no/LTI/forskrift/2017-12-19-2286/§5-17 

Referansekatalogen for standarder - https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-samordning/standarder/referansekatalogen/industry-foundation-classes-ifc

Målene for byggesaksBIM er å tilfredsstille eksisterende tegningskrav, samt forbedre føring av sentral matrikkel og felles kartbaser for bygning og tiltak (FKB-Bygning og FKB-Tiltak). En byggesaksBIM vil også sammen med et visningsprogram(Se referanser til programmer i bunn) gi en 3D visning av tiltaket og et bedre grunnlag for visuell og maskinell kontroll av byggesøknaden.


BIM-validatoren er under utvikling, og vi ønsker tilbakemeldinger. Dersom du har innspill til forbedringer eller trenger hjelp til å komme i gang, vil vi gjerne høre fra deg på fellestjenesterbygg@dibk.no.

Valideringstjeneste for byggesaksBIM

Valideringstjeneste for BIM i byggesak er under test på https://test-bimvalbygg.dibk.no/ . Løsningen benytter BuildingSmart Norge Guiden  for å definere krav til byggesak leveranse (Exchange requirement - ER). Systemet er utviklet med XBIM komponenter og bruker mvdxml fra bsN guiden for validering og BCF som mulig eksport og arbeidsliste på evt feil og mangler.

En kan velge å bruke webapplikasjonen som selvstendig applikasjon eller en kan integrere med egne systemer via REST API tjenester


Under eksempel på opplasting av ifc og valideringsrapport. Valideringsrapporten med manglende krav kan også hentes ned som Open BIM Collaboration Format (BCF) for innlesning som arbeidsliste i eget system. 

Valideringstjenesten er både tenkt som brukergrensesnitt som vist over, samt som en tjeneste med API og som åpen kildekode/komponent som kan inkluderes i egne fagsystem

Dokumentasjon av REST API kan sees på http://test-bimvalbygg.dibk.no/swagger 

Andre BIM ressurser

IFC applikasjoner - http://www.buildingsmart-tech.org/implementation/implementations

Freeware - BIM lesere mm - http://www.ifcwiki.org/index.php?title=Freeware